Kadry i płace

Zapewniamy pełną obsługę spraw związanych z zatrudnianiem pracowników – począwszy od prowadzenia akt osobowych, sporządzania listy płac, po rozliczenia z właściwymi urzędami, takimi jak ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON.

pracujący mężczyzna

 

Usługi z zakresu obsługi kadr:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp,
 • prowadzenie ewidencji danych osobowych do ubezpieczenia społecznego, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS, oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

 

Usługi z zakresu obsługi płac:

 • sporządzanie list płac na podstawie regulaminu wynagradzania lub/oraz umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników.
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych.
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika.
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych.
 • sporządzanie deklaracji PIT – 4R.
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT – 11 ).
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT – 40).
 • sporządzanie informacji o osiągniętych zarobkach dla pracowników w celu przyznania emerytury lub renty, ustalanie kapitału początkowego.
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków.